बुध चेतावनी

चेतावनी: फ्लोरोसेन्ट बत्तीहरूमा MERCURY हुन्छ। सुरक्षित ह्यान्डलिंग प्रक्रियाहरूका लागि, आकस्मिक भत्केको अवस्थामा लिने उपायहरू, र डिस्पोजल र रिसाइकल गर्ने विकल्पहरू; कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। प्रचलित कानून अनुसार डिस्पोज वा पुन: प्रयोग गर्नुहोस्।

बुध पारा
फोहोरको पारा छैन
पारा रिसाइकल गर्नुहोस्